Rotterdams Probleem

In Rotterdam kunnen naar verwachting 5.000 a 8.000 vooroorlogse panden problemen ondervinden met de fundering. Om dit te onderzoeken zijn er diverse methoden beschikbaar die in vele gevallen op pandniveau plaatsvinden. Deze methoden zijn relatief kostbaar en tijdrovend.

Het Gouden Idee

Op locaties waar bijvoorbeeld een (verkeers)drempel ligt zal dit trillinghinder veroorzaken aan de omgeving, zo ook aan omliggende bebouwing. De mate van trillingen zal afhankelijk zijn van een aantal factoren, waaronder de fundering van een gebouw. Het idee is erop gericht om een actieve trillingsbron te generen bij bebouwing en daarvan het trillingseffect te meten. Een afwijking in het gedrag van dit trillingseffect bij de bebouwing kan gelegen zijn aan de staat van de fundering.

Door steekproefsgewijs van gelijkwaardige panden de kwaliteit van de paalfunderingen te bepalen kan van de overige panden op basis van deze steekproef en het trillingsgedrag de staat van de funderingen in kaart worden gebracht.

De middelen en kennis voor de haalbaarheid van dit nieuwe onderzoek zijn binnen Gemeentewerken beschikbaar en aanwezig.

Toekomst

Tot op heden wordt er funderingsonderzoek gedaan naar (vooroorlogse) panden omdat zich daar nu de problemen openbaren. Panden op houten palen gefundeerd van na de oorlog worden tot op heden nog niet onderzocht omdat de houten paalfundering hiervan dieper is gelegen en de problemen zich nog niet hebben aangemeld.

Banken en verzekeraars stellen nu ook bij na oorlogse panden vraag over de staat van de houten paalfundering als er een hypotheek moet worden verstrekt. In het slechtste geval zal er geen hypotheken verstrekt worden als er geen uitspraak gedaan kan worden over de staat van de fundering. Dit kan tot gevolg hebben dat de woningen onverkoopbaar zijn, tenzij er een relatief duur funderingsonderzoek a ca 5000 per pand wordt uitgevoerd.

Met deze dynamische methode kan efficiënt (non-destructief) de funderingskwaliteit van panden systematisch in kaart worden gebracht.

Doelgroepen

Vastgoed (Gemeente Rotterdam);Woningbouw corporaties; Vastgoed beheerders en het Bank- en Verzekeringswezen; Quickscan bij grond- en bemalingsactiviteiten. films downloaden